பிற

பள்ளம் மேடுள்ள வாழ்க்கையிலே …

டயர்வண்டி எனப்படும் மாட்டுவண்டியை ஓட்டிச் செல்லும் பெரியவர். பொள்ளாச்சி ஆனைமலை அருகே எடுத்தது.

Related Posts