புத்தகம் பேசுது‍

புத்தகம் பேசுது – ஜூலை

தலையங்கம்

தேவை தாய் மொழிக் கல்வி மற்றும் கொள்கை

நூல் அறிமுகம்

அ. 21ம் நூற்றாண்டில் மூலதனம்…

ஆ. மண்டேலா: ரிவோனிய சதி வழக்கு எழுச்சி உரை

இ. உள்ளூர்க் கதையும் உலக சினிமாவும்…

ஈ. அம்பேத்கர் ஒளியில் நீதியரசர் சந்துருவின் தீர்ப்புகள்…

உ. காடு கண்டவனைக் காடு விடாது …

ஊ. சப்பெ கொகாலு என்ற பழங்குடியின் அறியப்படாத இதயம்…

நிகழ்வு

கூடலூர் 10வது வாசிப்பு முகாம்…

உடல் திறக்கும் நாடக நிலம்

அந்தர நிலத்தின் தேவதைகள்

ஒரு புத்தகம் பத்து கேள்விகள்

அ. சீனா தன் வழியில் சோசலிசத்தைக் கட்டியமைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நாடுதான்

ஆ. வன்னியர்கள் வாழும் காலத்தையெல்லாம் உழவுத்தொழிலுக்கே அர்ப்பணித்தவர்கள்…

வாங்க அறிவியல் பேசலாம்

ஆணாதிக்க அறிவியலே அழிவு அறிவியல்

கட்டுரை

அ. கானகப் பெருவெளியில் ஒரு நூலகம்

ஆ. எழுதும்போது மட்டும் நேர்மை!

இ. எல்லீஸின் திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்பு…

மார்க்சியம்

இடதுசாரி அரசியல் பணி எனப்படுவது

தூரத்து புனையுலகம்

நட்சத்திரக் கடலில் அலைவுறும் துயரம்…

Related Posts