புதிய ஆசிரியன்

புதிய ஆசிரியன்

                    சந்தா அனுப்ப வேண்டிய முறை
ஆண்டுச் சந்தா 120               ஈராண்டுச் சந்தா 230

பத்தாண்டு சந்தா 1000

சந்தா அனுப்ப வேண்டிய முகவரி :

புதிய ஆசிரியன், 6 காக்கா தோப்பு தெரு, மதுரை 625 001

தொகையை எம்.ஓ. அல்லது டி.டி. யாக அனுப்புங்கள். மணியார்டர் அனுப்புபவர்கள் மாவட்டம், பின்கோடு உட்படக் குறிப்பிட்டு தெளிவான முகவரியையும் கைபேசி எண்ணையும் தனியாக தபால் கார்டு, குறுஞ்செய்தி அல்லது மின்னஞ்சல்                       ( manomuta@gmail. com)  மூலம் அனுப்புங்கள்.
வங்கிக்  கணக்கிற்கு அனுப்புவதாக இருந்தால்  `புதிய ஆசிரியன் பெயரில் உள்ள வங்கிக் கணக்கிலும்              (Acc No: 10348409388 – SBI, West Tower Street Branch, Madurai – IFS code : SBIN0008641)   செலுத்தலாம்.

Related Posts