பிற

பறவைப் பூக்கள் …

மாங்குழி கிராமத்தில் வறட்சியை சுட்டிக்காட்டும் விதத்தில் இலைகள் இல்லா மரத்தில் பறவைகள் அமர்ந்திருக்கும் படம்.

Related Posts