யோகா, இரக்ஷா பந்தன், அடுத்து..?

உலகெங்கும் யோகா நடந்த புகைப்படங்களையும், யோகா குறித்த மையங்களையும் வலைத்தளத்தில் தேடிப்பாருங்கள். யோகா யாருக்கானது என்றும், ஏன் என்றும் உங்களுக்குப் புரியும்.

மேகியை விசமாக்கியது எது? – என். சிவகுரு

குழந்தைகள் மத்தியில் பிரபலமான முட்டை வடிவிலான கிண்டர் ஜாய் (KINDER JOY) எனும் சாக்லேட் போன்ற பண்டம் (ரூ 30) உலகத்தில் பல நாடுகளிலும் தடை செய்யப்பட்ட பொருள்.